เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒