OIT - SESOA 2

การเปิดเผยข้อมูลสารธาณะ (OIT)


ข้อมูลพื้นฐาน
1. โครงสร้างหน่วยงาน
2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. อำนาจหน้าที่
4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560 -2564
วิสัยทัศน์ | พันธกิจ | เป้าประสงค์ | กลยุทธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
9. Social Network
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เว็บไซต์ : http://www.secondary2.obec.go.th
Facebook : Facebook สพม.2
Twitter : Twitter สพม.2
แผนการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
17. E-Service
ระบบสนับสนุนการบริหารสำนักงาน
 • ระบบสนับสนุนการบริหารสำนักงาน AMSS++
 • ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ My Office
 • ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
 • ระบบจัดเก็บข้อมูล
 • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร EMIS
 • ระบบกำหนดรหัสผู้เรียน G-Code
 • ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC
 • ระบบจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน SGS
 • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนยากจน CCT
 • ระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านคุณภาพมัธยมศึกษา
 • แบบสอบถาม Online
 • แบบประเมินความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์
 • แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต