ข่าวกิจกรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

Continue Reading »
ปฏิทินการปฏิบัติราชการผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


กิจกรรมจิตอาสา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

จดหมายข่าว Sesao2 news

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

จดหมายข่าว CLUSTER ส่วนกลาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษา

ข่าวการศึกษา


 
ผู้บริหาร สพม.2


ดร. สุชาติ กลัดสุข
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์

วิสัยทัศน์

(vision)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


พันธกิจ

(mission)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


เป้าประสงค์

(goal)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


กลยุทธ์

(strategy)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2หน่วยงานสังกัด ศธจ.กทม.


คู่มือการปฏิบัติงาน


แผนปฏิบัติการประจำปี


ผลการดำเนินงาน


Best Practice


Information • MyOffice SPM2

  (เข้าสู่ระบบ)

  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MyOffice)
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • AMSS++ SPM2

  (เข้าสู่ระบบ)

  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ(AMSS++)
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

  ข้อมูลความก้าวหน้าของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • ติดตามการดำเนินงาน

  การกำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

 • ข้อมูลความก้าวหน้า

  ข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1 -2) ข้อมูลรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561 (ไตรมาสที่ 1 -2)

 • ผลการวิเคราะห์

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • แบบประเมิน

  แบบประเมินความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 • ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

  ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

 • DMC OBEC

  ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 • GCODE MOE

  ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร กระทรวงศึกษาธิการ

 • ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

  ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562
  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 • Secondary Grading System

  ระบบ SGS (Secondary Grading System)
  สารสนเทศการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 • ระบบ SESA 2

  ระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านคุณภาพมัธยมศึกษา (SESA 2)
  สำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 • ระบบ B-OBEC

  B-OBEC : ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 • ระบบ CCT

  ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 • ระบบ EMIS

  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 • Training Channel

  ระบบลงทะเบียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

 • TEPE Online

  "พัฒนาครู มุ่งสู่อนาคตชาติ" การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 • ติวฟรี.คอม

  ติวฟรี.คอม /TewFree.com
  ติวฟรีออนไลน์ คลิปวีดีโอ เฉลยข้อสอบ - ติวฟรีออนไลน์
  คลิปเฉลยข้อสอบ www.tewfree.com

 • ระบบ e-budget

  ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • DLIT

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

 • ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

  รวบรวมคลังทางด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (AOC)
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 • Knowledge management

  การจัดการความรู้ (Knowledge management )เป็นการจัดการความรู้ประกอบไปด้วยชุดของการปฏิบัติงานที่ถูกใช้โดยองค์กรต่างๆ เพื่อที่จะระบุ สร้าง แสดงและกระจายความรู้

 • video conference

  โรงเรียนสามารถรับชม video conference ย้อนหลังการอบรม/ประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 • ระบบรายงานการรับนักเรียน

  ระบบรายงานการรับนักเรียน รายงานภาพรวมการรับนักเรียน [ห้องเรียนปกติ] [ห้องเรียนพิเศษ] สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • รายงานการเช่าอินเทอร์เน็ต

  ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการเช่าอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา ของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

 • ฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต

  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

 • Facebook


 • ที่ตั้ง สพม.2