ITA สพม.2  
     
  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สพม.2  
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผนปฏิบัติการ  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มอำนวยการ  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันไวรัส COVID-19  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนพุทธจักรวิทยา  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือภาษาจีนให้โรงเรียน 50 โรง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน