ITA 62 สพม.2

ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 vcbkk2@gmail.com

OIT - SESOA 2

การเปิดเผยข้อมูลสารธาณะ (OIT)


ข้อมูลพื้นฐาน
4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560 -2564
วิสัยทัศน์ | พันธกิจ | เป้าประสงค์ | กลยุทธ์

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
7. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
9. Social Network
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เว็บไซต์ : http://www.secondary2.obec.go.th
Facebook : Facebook สพม.2
Twitter : Twitter สพม.2

แผนการดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

ITA 2562 - Present

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

ITA 2562 - Present

กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

ITA 2562 - Present

กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

ITA 2562 - Present

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

ITA 2562 - Present

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

ITA 2562 - Present

หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

ITA 2562 - Present

กลุ่มพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

ITA 2562 - Present

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

ITA 2562 - Present

กลุ่มกฏหมายและคดี

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

ITA 2562 - Present

OIT - SESOA 2

การเปิดเผยข้อมูลสารธาณะ (OIT)


14. คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
15. ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
17. E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37. การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
46. มาตรการการรับสินบน
47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

Best Practice

ผลงานหรือผลการดำเนินงานที่แสดงถึงความสำเร็จดีเด่น

Best Practice
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

Best Practice | 2019 | SESAO 2